งานวางศิลาฤกษยกกาเอกเสาโทอุโบสถวัดอรุณรังษี บ.แซงวัวชน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๒๒ พ.ค ๕๙ เวลา 10.09 น.ริ่มพิธี

งานวางศิลาฤกษยกกาเอกเสาโทอุโบสถวัดอรุณรังษี บ.แซงวัวชน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๒๒ พ.ค ๕๙ เวลา 10.09 น.ริ่มพิธี

HTML Code here

Leave a Reply