Back to หาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่จะสร้างบารมีให้ตัวเองและครอบครัว ช่วยสร้างมณฑปครอบองค์พระพุทธรูปตามที่เห็นในภาพ สร้างมาแต่ปี…